Αναβάθμιση Φορολογικού Μηχανισμού (ΕΑΦΔΣΣ) & Προγράμματος Softone

Αναβάθμιση Φορολογικού Μηχανισμού (ΕΑΦΔΣΣ) & Προγράμματος Softone

Αναβάθμιση Φορολογικού Μηχανισμού & Προγράμματος Softone
( ΠΟΛ.1166/2018 & ΠΟΛ.1167/2018)

Με τις ΠΟΛ.1166/2018, ΠΟΛ.1167/2018 και ΠΟΛ.1195/2018 ορίζεται ότι τα εμπορικά λογισμικά έκδοσης παραστατικών, θα πρέπει πλέον να εκτυπώνουν και τα απαραίτητα δεδομένα (eLine) για την δημιουργία του _e.txt. ή εναλλακτικά, να αποστέλλουν τα δεδομένα αυτά στο λογισμικό υποστήριξης της ΕΑΦΔΣΣ. H Softone έχει ήδη προσαρμόσει το πρόγραμμα της από την έκδοση 5.00.518.11129, ώστε να καλύπτει τις νέες απαιτήσεις.

Οι δυο κύριες αλλαγές που επέρχονται με τις ΠΟΛ είναι οι εξής:

1. Η διαφοροποίηση του αρχείου e.txt, προκειμένου να συμπεριληφθούν σε αυτό, αφενός τα στοιχεία του παραστατικού που ακυρώνεται, όταν εκδίδεται ειδικό ακυρωτικό παραστατικό και αφετέρου η παρακράτηση φόρου στο εκδιδόμενο παραστατικό, αν συντρέχει τέτοιος λόγος.

2. Η υποχρέωση συγχρονισμού της ώρας του φορολογικού μηχανισμού με αυτή του server της ΓΓΠΣ, καθ’ όσον δεν επιτρέπεται απόκλιση από την πραγματική ώρα. Όταν αυτό συμβαίνει μπορεί να επιβληθεί πρόστιμο ύψους 500 € (βάσει του ν.4174/2013, άρθρο 54, περίπτωση ια. «λειτουργία ΦΗΜ με μη εγκεκριμένες προδιαγραφές»).

Οι απαραίτητες προσαρμογές, τόσο στους φορολογικούς μηχανισμούς, όσο και στην παραμετροποίηση του Soft1, αφορούν συνοπτικά:

1. στην Αναβάθμιση των Μηχανισμών Σήμανσης Στοιχείων (ΕΑΦΔΣΣ), καθώς και του λογισμικού υποστήριξης τους (Driver A & B),

2. στις επιπλέον πληροφορίες που απαιτούνται κατά την έκδοση του παραστατικού Ειδικό Ακυρωτικό Στοιχείο (Τύπος Παραστατικού: 215(ΠΟΛ 1220/12 Πίνακας Δ)

3. στην Παρακράτηση Φόρου, που θα πρέπει να απεικονίζεται διακριτά στο αρχείο _e.txt

Επικοινωνήστε με τη New Software  για περισσότερες πληροφορίες και για να προγραμματίσουμε την Αναβάθμιση Φορολογικού Μηχανισμού και προγράμματος Softone.