Οδηγίες υποβολής δήλωσης ΦΠΑ (Γ Κατηγορία βιβλίων)

Οδηγίες υποβολής δήλωσης ΦΠΑ (Γ Κατηγορία βιβλίων)

Σύμφωνα με την ΠΟΛ 1182/2015, στις δηλώσεις ΦΠΑ Ιουλίου – Αυγούστου 2015, που υποβάλλουν οι υποκείμενοι που υποχρεούνται σε τήρηση διπλογραφικού λογιστικού συστήματος για πράξεις που πραγματοποιούνται από 20.7.2015 έως και 31.8.2015 και υπάγονται στον συντελεστή ΦΠΑ έξι τοις εκατό (6%) ή τέσσερα τοις εκατό (4%), θα πρέπει να καταχωρούνται στο έντυπο «050 – ΦΠΑ ΕΚΔΟΣΗ 2014, Φ2 TAXIS» ως εξής:
α) Η φορολογητέα αξία καταχωρείται στους κωδικούς «302» και «305» αντίστοιχα.
β) Ο φόρος που αναλογεί στην ανωτέρω φορολογητέα αξία, υπολογιζόμενος με συντελεστή εξήμισι τοις εκατό (6,5%) ή πέντε τοις εκατό (5%) καταχωρείται στους κωδικούς «332» και «335» αντίστοιχα και η διαφορά του φόρου μεταξύ των δύο συντελεστών, έξι (6%) και εξήμισι τοις εκατό (6,5%) καθώς και πέντε (5%) και τέσσερα τοις εκατό (4%), καταχωρείται στον κωδικό «402» του εντύπου «Λοιπά προστιθέμενα. ποσά»
Tags:
,